એણે તો બસ ઝેર કટોરો ભરી ભરી પીધું,મીરાએ ક્યાં કૃષ્ણને આઈ લવ યુ કીધું ?

Advertisements