‪બહુ મોટા માણસ બનવાની કોશીસ ના કરતા ,‬
‪મોટા થવા થી માતા પણ કેડેથી નીચે ઉતારી દે છે, તો આતો દુનિયા છે.‬