જવાબ દેવાનો સમય તો બધાને મળી જાય છે, સવાલ તો Priority નો હોય છે,

બાકી ચાકુ બાઈક પર રિપ્લાય અને સોફા પર બેઠા બેઠા ઇગ્નોર પણ થાય છે.

Advertisements

Reality

Many people would be scared if they saw in the mirror,
not their faces

but their character.

This is how my Valentine day will be

Roses are red

Violets are blue

Vodka is cheaper than dinner for two

The only thing worse than a liar is a liar that’s also a hypocrite!

I’m not saying I hate you, what I’m saying is that you are literally the Monday of my life.

It’s deathly funny.

Old people at weddings always poke me and say “you’re next”.

So, I started doing the same thing at funerals.

I’m returning your nose dear!

I found it in my business.

As I have grown older…

As I have grown older, I’ve learned that pleasing everyone is impossible but pissing everyone off is a piece of cake.

Her texting speed to your reply depends on your importance in her life.

-Chintan Pandya

The cycle

We are special to someone untill they find another.

Love is like war – easy to begin but very hard to stop.

Joker Says

img_1251

A mistake repeated more than once is decision.

Cheating is easy. Try something more challenging.

Like being faithful.

From Rochefoucauld’s diaries

True love is like ghosts, which everybody talks about and few have seen.

– Francois De La Rochefoucauld