જીવનના સૌથી સુંદર અને આસાન નિયમ.જે તમારી સાથે થવું ના જોઈએ, તે તમે બીજા સાથે ના કરો.

Advertisements