કોઈની પાસે બે ઘડી બેસી તમે હળવાશનો અનુભવતા હો નેતો એમ સમજી લેજો કે એ જ તમારુ હિલસ્ટેશન છે.

પછી ભલેને આ પોસ્ટ વાંચીને હળવાશ અનુભવાતી હોય.

જેની પાસેથી,બે શબ્દો આશ્વાસનના ઝંખતા હોઈઅે,અને ના મળી શકે,તો દિલ ઉભરો ઠાલવે જ…

I have lots of hidden talent.

But the problem is even I can’t find it.

Live the every moment

You don’t stop having fun when you get old, you get old when you stop having fun.

Know how rich you are

If you want to know how rich you are, don’t count your money, just roll down tears and count how many hands come to wipe it.

Never ever give up 

Deep

ખરૂં પૂછો તો ફૂંકોમાં ફરક છે,
નહીતર એકસરખી જ વાંસળી છે.