ભાગ્ય ને શુ દોષ આપવો
જ્યારે સપના આપણા છે,

તો કોશિશો પણ આપણી જ હોવી જોઇયે.

Advertisements

कोशिश करेंगे रोज़, एक दिन सीख जाएंगे,

हसने दो उनको आज, वही ताली बजायेंगे।

The harder you work.

The luckier you get.

Most people don’t want to start because they don’t want to be seen starting at the bottom.

Don’t be the most people.

રાખ ભરોસો તું ખુદ પાર સાને શોધે છે ફરિશ્તાઓ?

પક્ષી પાસે ક્યાં હોય છે નક્શાઓ તોય શોધી લેછે ને રસ્તાઓ.

You should hate two words. Don’t & Stop.

Unless you put them Together!

 

 

 

By the way, I made this static Motivation Quotes app.

Download it from here. It encourages me.

How do you stay motivated 24/7?

The best answer for the motivation I ever read on Quora from Shubham Singh Chauhan.

It’s pretty amazing and actually makes me standoff. So keep your eyes on.

pexels-photo-576739.jpeg

From where do you think Elon Musk and other great people get the motivation to work for more than 12 hours a day?

Let’s try to reach the answer together. Imagine yourself in the following situations.

Scene 1 :

Let’s imagine I am a billionaire. Continue reading “How do you stay motivated 24/7?”

Don’t worry

Even your worst days only have 24 hours.

Simple

If your today is not better than your yesterday, it shows that you are not improving.

This is also motivation

Your comfort zone will kill you.

Keep a goal

Have a purpose and you won’t need motivation.

Choice is ours

Whatever we want, we get at the right time that we wished for.

All the remaining time is just for processing. so either we can lose it by poor processing or we can get it to the dedication and hard work.

Work hard, play hard

Success is never denied to those who work hard.

Just keep going

One day all those late nights and early mornings will pay off.

Life starts when we leave our comfort zone.

One does not discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time.