કોઈની પાસે બે ઘડી બેસી તમે હળવાશનો અનુભવતા હો નેતો એમ સમજી લેજો કે એ જ તમારુ હિલસ્ટેશન છે.

પછી ભલેને આ પોસ્ટ વાંચીને હળવાશ અનુભવાતી હોય.

હાજરી કાફી છે ખાલી

આમ જુઓ તો વરસાદ ના પાણી નો ક્યાં કોઈ રંગ હોય છે,
પણ એના આવ્યા પછી મોસમ બધો રંગીન બની જાય છે.

No response is a response.

Live the every moment

You don’t stop having fun when you get old, you get old when you stop having fun.

Know how rich you are

If you want to know how rich you are, don’t count your money, just roll down tears and count how many hands come to wipe it.

It’s true

It’s so weird that the people who know very less about you is always speak more about you.

Pay attention

People may not tell you how they they feel about you.

But they surely show you how they feel you.